Purim – Die Fees van Ester

Purim is ‘n fees wat in die bladsye van die Skrifte gevind word, maar is egter nie deel van die feestye (vasgestelde tye) van יהוה soos ondermeer in Levitikus 23 opgeteken is nie. Daarom is dit nodig om oor die viering van hierdie fees te besin, asook om te besin oor die betekenis daarvan en oor die plek wat dit in ons geloofslewe behoort in te neem. Lees verder: GB3.Mrt14PurimV2

Die Nuwe Verbond geskrifte, Mashiag en Yeshua.

‘n Toenemende aantal gelowiges verwerp Yeshua en uiteraard dan die Skrifte van die nuwe verbond! Dit is in die lig hiervan dat Gerrie Coetzee die aangehegte lering geskryf het waarin hy bewys lewer dat in die ou verbond (die Tanakh) is die nuwe verbond (die Apostoliese Skrifte) verskuil en dat die nuwe verbond openbaar en bevestig die ou verbond. Lees meer: Nuwe verbond geskrifte Yeshua en Mashiag Engels:The New Covenant Writings the Mashiag and Yeshua

In hierdie skrywe antwoord Gerrie Coetzee die vrae en kommentaar van ‘n man se reaksie op die lering van “Die Nuwe Verbond geskrifte, Mashiag en Yeshua”. Die aangehegde skrywe moet dus saam gelees word met Gerrie se lering Lees verder: Vrae met antwoorde op Yeshua Mashiag lering en Questions and answers to Yeshua study

 

Die Rol van Bloed in God se Raadsplan

In יהוה-God se Raadsplan om alles te herstel tot soos dit voor die sondeval was, speel die bloed ‘n sentrale rol. In hierdie Raadsplan neem die bloed ‘n sentrale rol in. Alles in die Afgesonderde Skrifte wat vanaf Genesis 3 tot en Openbaring 20 opgeteken is, moet plaasvind alvorens daar ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde kan wees!

Deel 1: Nie Sonder Bloed Nie: Die rol van bloed in die ou- en die nuwe verbond: Lees verder: Deel 1. Nie SonderBloedNie

Deel 2: Verlossing deur die bloed: Dit is belangrik om nie net tevrede te wees met die vertroue dat ons deur die bloed van Yeshua verlos is nie, maar ons moet die geestelike waarhede van wat hierdie verlossing alles behels, ook verstaan. Lees verder: Deel 2.VerlossingBloed

Deel 3: Wat Behels Die Verlossing Deur Die Bloed van Yeshua?: Yeshua is ons Verlossing! יהוה-God is ons Verlosser wat deur Yeshua ons verlossing bewerkstellig het! Maar die vraag is wat behels hierdie verlossing: Lees verder: Deel 3. WatBehelsVerlossingBloed

Deel 4: Bloedlynvloeke – Is dit Skriftuurlik? In die lig van alles wat tot hede aangaande die verlossing deur die bloed van Yeshua bespreek is, is die vraag: Is bloedlynvloeke Skriftuurlik? Lees verder: Deel4.BloedlynVloeke

Deel 5: Epigenetika. Die invloed van epigene op lewenskwaliteit en gedragspatrone word bespreek. Is dit egter bloedlynvloeke? Lees verder: Deel5.Epigenetika

Deel 6: Pleit die bloed – Is dit Skriftuurlik? Die vraag is of daar enige teksvers in die Skrifte is wat ‘die pleit van die bloed van Jesus’ kan bevestig? Lees verder: Deel6.PleitBloed

Gebed

Gebed is ons enigste kommunikasie met die Skepper Lewende God. Terwyl Hy met ons kommunikeer deur die Skrif, drome, visioene en ander mense, kan ons net met Hom praat deur gebed. Die Christelike gebedsvorm is dikwels nie anders as die  spreekwoordelike inkopielys van “ek wil hê” en “gee my”! Daarom is die doel van die aangehegte artikel om ons denke te vernuwe deur eerder die Hebreeuse vorm van lofprysing, eer en aanbidding te gebruik wanneer ons in gebed tot יהוה nader. Lees verder: Gebed

Oggendgebed: morning prayer_oggendgebed

Aandgebed: nighttime prayer_aandgebed

Hebreeuse Wortels of Hebreeuse Worstelinge?

Wat is erger? Misleiding vanuit die Christelike (insluitend Rooms Katoliek, waaruit Christendom ontstaan het) leer, die Messiaanse leer of Rabbynse Judaïsme? Lees mooi, vriend of vriendin. Hierdie is nie spesifieke leerstellings in elkeen van hierdie groepe nie. Hierdie is die MISLEIDING midde-in hierdie leerstellings – hetsy Christelik, Messiaans of Judaïsme! Lees verder: HebreeuseWortelsWorsteling

Hater van Jode…!!?? Regtig!!??

Ek is al dikwels beskuldig as ‘n “Jode hater en veragter van Torah” , asook van antisemitisme en lastering teen die huis van Juda! Hierdie tipe van beskuldigings – wat eerder as beledigings beskou kan word – het ek van die leiers van die Messiaanse Beweging ontvang. Die rede vir dit? Omdat ek waarsku teen die gevare en die misleiding van Rabbynse Judaïsme. Lees verder: JodeHater

Rabbynse Judaïsme: Het Jy Geweet?

Die doel hiermee is om die onkunde oor Rabbynse Judaïsme wat by Christene, sowel as by gelowiges wat deel is van die Messiaanse Beweging bestaan, aan te spreek. Die bedoeling is slegs om feitelike inligting bekend te maak sodat elkeen ‘n ingeligde besluit kan neem of Rabbynse Judaïsme ‘n gevaar vir gelowiges wat Yeshua as Messias bely en navolg, inhou of nie! Lees verder: RabbynseJudaïsmeReeks

Aanval op PWL Vertaling

Dit is jammerlik dat ‘n teologiese akademikus, professor Chris L. De Wet van die Universiteit van Suid Afrika, ‘n aanval publiseer op Gerrie Coetzee en sy vertaling van die Bybel bekend as die ‘Pad Van Waarheid Tot Die Lewe’ (PWL) sonder om, soos die Woord ons leer, eers die saak direk met Gerrie op te neem. Sou hierdie heel basiese opdrag uitgevoer gewees het, dan kon menige van die verkeerde afleidings en stellings deur De Wet aangaande die vertaling en bronne dalk opgeklaar gewees het, veral kon die totale vals beskuldiging dat PWL met die Lamsa-Bybel ‘n verbintenis het as ‘n opsetlike  en kwaadwillige vergelyking uitgewys gewees het. Lees verder: AanvalOpPWL