Geestelike Mishandeling (Deel 2)

Lidmate van ‘n denominasie of bediening moet verstaan wat die taak van die leier en leierskap is, naamlik: Om die lidmate (gemeente) na Yeshua te lei en om hulle te leer hoe om Sy dissipels te wees en in alles aan Hom gehoorsaam te wees. Indien die leier en leierskap nie hieraan voldoen nie, en dit nie hulle doelwit is nie, bestaan die gevaar van geestelike mishandeling in een of ander vorm. Lees verder: Apr19.GeestelikeTeistering2(Hersien)

Menseverering

Wie of wat is die belangrikste in jou lewe? Waarop word jou hardverdiende geld uitgegee? Raak jy ook soos ‘n skoolkind opgewonde oor al die onnodige “publieke vakansiedae” wat die land se ekonomie nog verder lamlê? Miskien mis jy ook 6 April se Van Riebeeckdag en 10 Oktober se Paul Krugerdag. Besin mooi of jy dalk sommige mense belangriker ag as ons Skepper-Lewende God en dalk steeds die wêreldstelsel ondersteun, eerder as om ‘n gesonde en lewende verhouding met Vader te hê. Jy kan nie albei doen nie. Lees verder:  Menseverering

Lies My Church Taught Me

Every person on earth is born in sin. One of our biggest failures is to hide the truth in some way or another – whether it be telling or hearing. Has the thought ever crossed your mind that your church, the spiritual support in your life, may have more lies and untruths than the proverbial fisherman and the size of his fish? Follow Hein Zentgraf on a journey where he will point out many of these shocking lies. Truth is, after publishing the original article, it quickly needed updating to point out more, almost-forgotten, deep-seated errors. Few things in life are as bad as people who lie to themselves and only when being completely honest with yourself, you will realise that even your church, the sanctuary you visit Sunday after Sunday for spiritual “food”, people you may support financially, are probably causing more spiritual damage in your life than doing good. You may realise that you actually only go to church on instinct and even stumble upon lies Hein missed and contribute to an updated version…Read more: Lies my Church taught me

Leuens Wat Die Kerk My Geleer het

Ek en jy en elke mens op aarde is gebore in sonde. Een van ons gebreke is om nie altyd die waarheid te vertel nie. Soms wil ons egter ook nie graag die waarheid hoor nie. Het jy al ooit daaraan gedink dat jou kerk, die plek wat veronderstel is om jou geestelik te leer, dalk meer leuens vertel as die spreekwoordelike visserman en die grootte van sy vis? Kom stap ‘n pad saam met Hein Zentgraf sodat hy jou van hierdie skokkende leuens kan uitwys. Inteendeel, nadat die eerste weergawe van die artikel verskyn het, moes dit vinnig aangepas word om “nuwe” leuens, dinge wat werklik diep gesetel was en amper vergete gebly het, by te voeg. Daar is min dinge so erg as mense wat vir hulself lieg en slegs as jy eerlik is met jouself sal jy kan erken dat selfs jóú kerk, die heiligdom waar jy Sondag na Sondag sit en luister na ‘n geestelike boodskap en dieselfde mense vir wie jy finansiëel ondersteun, dalk meer skade aangerig het aan jou geestelike lewe as wat dit goed gedoen het. Jy mag dalk besef dat jy eintlik net op instink kerk toe gaan en moontlik op leuens afkom wat Hein gemis het en help bydra na ‘n hernude weergawe…Lees verder: LeuensKerkMyGeleerHersien

Hanukkah – Fees van Ligte: Herbesin

Aangesien Hanukkah nie een van YHVH se Vasgestelde Tye is nie, is dit nodig om oor die viering van hierdie fees te besin! Die feit dat Hanukkah nie Torah gefundeer is nie, naamlik nie deel is van die onderrig en instruksies van die eerste vyf boeke van die Skrifte nie, is rede vir die vraag of hierdie fees hoegenaamd gevier behoort te word? Lees verder: GB.Nov18HanukkahHersien2

Eenheid in die Liggaam van Yeshua

Daar is geen sprake van eenheid in die Liggaam van Yeshua nie. En tog bevestig Yeshua se gebed vir Sy studentevolgelinge, soos dit in Joh. 17:20-23 opgeteken is, die absolute noodsaaklikheid van hierdie eenheid! Waar verdeeldheid heers, is die Gees van God nie teenwoordig nie!! Verdeeldheid in die Liggaam van Yeshua is baie selde die werk van Afgesonderde Gees, maar word feitlik altyd veroorsaak deur rebellie teen gesag, deur selfsug (hoogmoed) en deur vals motiewe! Opgesom: Verdeeldheid is hoofsaaklik weens gebrek aan ’n Koninkrykvisie! Lees verder: EenheidLiggaam

Volksmoord

Met die volgende “It’s Time” wat 27 Oktober in Pretoria sal plaasvind, is “dit tyd” om jouself die volgende te vra: Is jy besig om, soos Hitler en ander, jou eie volk om die lewe te bring? Jy kan slegs negatief op hierdie vraag antwoord indien jy die Skepper-Lewende God dien op Sy voorwaardes, indien jy die vereistes nakom wat Hy daargestel het – nie die Pous nie, nie jou predikant nie en ook nie die leier van jou Messiaanse groep nie. Lees verder: Volksmoord

Die Eenheid van God

Die sh’ma van Deut. 6:4 word daagliks deur talle gelowiges bely, naamlik: יהוה-God is Een (echad)!! Maar wat verstaan jy en ek is die betekenis van echad?? Is יהוה-God ‘n korporatiewe (saamgestelde) eenheid of ‘n absolute (enkelvoudige) eenheid en is Yeshua God of mens? Lees verder: Eenheid van God en Is Y’shua God