Vry Onder Die Wet

Elke mens staan onder die wet van die bepaalde land waar hy woon, maar ook onder die wet (die Torah) van YHVH !! Net soos in die geval van landswette staan elke mens ook as vrygespreekte onder YHVH se wet indien hy aan YHVH se wette gehoorsaam is, of as beskuldigde indien hy aan die wette ongehoorsaam is. Lees verder: Vry Onder Wet

Hy Wat Die Antimessias Teëhou

Die doel van hierdie skrywe is nie om die wegraping, of die verskillende sieninge oor die wegraping, te bespreek nie, maar om die betekenis van 2 Thess. 2:6 tot 10 te ondersoek veral met verwysing na die Antimessias en ten opsigte van wat Paulus skryf, naamlik:  net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is. Wie hou die Antimessias teë en wie gaan weggeraap word? Lees verder: AntiMessias Teehou

To Judaize

In the August 2010 edition of Joy Magazine there is an article written by Dr Peter Hammond with the title, The Return of the Judaizers, in which he not only criticises Christians for what he considers Judaizing, but also warns the reader against them. The purpose of my article is not to refute or debate the views of Dr Hammond, but to give perspective on the true meaning of Judaize. Read more: To Judaize

Om te Judaïseer

Die Augustus 2010 uitgawe van Joy Magazine bevat ‘n artikel van Dr Peter Hammond van Frontline Mission met die titel: The Return of the Judaizers. In hierdie artikel word daar kritiek gelewer, asook gewaarsku, teen Christene wat Judaïseer. Die doel van my skrywe is nie om al die stellings wat deur Dr Hammond gemaak word te weerlê of te debateer nie, maar wel om perspektief te gee op die betekenis van Judaïseer. Lees verder: Judaiseer