Die Fondament Van Ons Geloof

Ons moet by die begin van YHVH se Woorde aan die mens begin, want dit is die fondament van ons geloof. Hierdie fondament is in die Skrifte van die ou verbond gegiet en bestaan uit die eerste vyf boeke van die ou testament, naamlik die Torah (die wet). Ons lees in 1 Kor. 3:11 die volgende: Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Yeshua die Messias. Lees verder: Fondament Van Ons Geloof

YHVH se Geregtigheid

YHVH se geregtigheid beteken om aan God se standaard en vereiste te voldoen en behels geloof en gehoorsaamheid. Geloof in Yeshua as die Messias en gehoorsaamheid aan YHVH se onderrig en instruksies (Torah). Diegene wat nie hieraan voldoen nie het hulle eie geregtigheid opgerig. Lees verder: .GB5.09Geregtigheid

Vry van die Wet of Vry Onder die Wet?

Baie is bewus van die voortdurende debat oor die wet en die genade, naamlik tussen diegene (die tradisionele kerk) wat glo dat die gelowige van die hernieude (nuwe) verbond vry van die wet is, want hulle is onder die genade en diegene (Messiaanse gelowiges) wat glo dat hulle wel onder die genade is, maar nie sonder die wet nie. Wie is reg? Lees verder: Die Wet en Genade

‘n Welgeluksalige Lewe

Wil jy wel, gelukkig en salig wees? Psalm 1:1 tot 3 beskryf wat jy moet doen om ‘n welgeluksalige lewe te hê. Lees verder: ‘n Welgeluksalige Lewe

Die Koring en die Drabok

Die woord vir onkruid in die oorspronklike Grieks beteken drabok. Hierdie plant lyk in baie opsigte net soos koring, maar is nie koring nie. Drabok is dus vals koring. Wat leer die geleykenis van die onkruid ons? Lees verder: Die Koring en die Drabok

Vry Onder Die Wet

Elke mens staan onder die wet van die bepaalde land waar hy woon, maar ook onder die wet (die Torah) van YHVH !! Net soos in die geval van landswette staan elke mens ook as vrygespreekte onder YHVH se wet indien hy aan YHVH se wette gehoorsaam is, of as beskuldigde indien hy aan die wette ongehoorsaam is. Lees verder: Vry Onder Wet

Hy Wat Die Antimessias Teëhou

Die doel van hierdie skrywe is nie om die wegraping, of die verskillende sieninge oor die wegraping, te bespreek nie, maar om die betekenis van 2 Thess. 2:6 tot 10 te ondersoek veral met verwysing na die Antimessias en ten opsigte van wat Paulus skryf, naamlik:  net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is. Wie hou die Antimessias teë en wie gaan weggeraap word? Lees verder: AntiMessias Teehou

To Judaize

In the August 2010 edition of Joy Magazine there is an article written by Dr Peter Hammond with the title, The Return of the Judaizers, in which he not only criticises Christians for what he considers Judaizing, but also warns the reader against them. The purpose of my article is not to refute or debate the views of Dr Hammond, but to give perspective on the true meaning of Judaize. Read more: To Judaize

Om te Judaïseer

Die Augustus 2010 uitgawe van Joy Magazine bevat ‘n artikel van Dr Peter Hammond van Frontline Mission met die titel: The Return of the Judaizers. In hierdie artikel word daar kritiek gelewer, asook gewaarsku, teen Christene wat Judaïseer. Die doel van my skrywe is nie om al die stellings wat deur Dr Hammond gemaak word te weerlê of te debateer nie, maar wel om perspektief te gee op die betekenis van Judaïseer. Lees verder: Judaiseer

Genade Onbeskryflik Groot

Sou jy vir mense vertel dat jy glo dat die wet (die Torah) van YHVH nie opgehef is nie, dan is hulle gou om jou mee te deel dat jy van die genade verval het. Volgens hierdie siening is iemand wat bely dat hy deur geloof gered is, maar glo dat die tien gebooie steeds die wil van YHVH vir die mens is, nou sy redding kwyt, want hy sou dan kwansuis YHVH se genade verwerp het. Is dit waar? Is dit nie juis diegene wat beweer dat hulle vry van die wet is wat Vader-God se genade verwerp nie? Lees verder:Genade Groot

Die Nageslag van Abraham

Is jy die nageslag van Abraham? Is dit wat jy glo en hoe jy jouself sien? Indien jy “ja” hierop antwoord, beteken dit jy beskou jouself as deel van Israel. Sou jy “nee” hierop antwoord, dan kan jy nie die nageslag van Abraham of die volk van YHVH wees nie! Ons leef in ‘n tyd waar elkeen hierdie saak vir homself sal moet uitmaak en moet verstaan wat die antwoord en die implikasie daarvan beteken. Lees verder: Die Nageslag van Abraham

Gedenk: Onthou Met Gepaste Handeling

Die Hebreeuse woord zakar (Strong’s H2142) word in die Afrikaanse Bybel vertaal as gedenk, dink, onthou, in gedagtenis bring en noem. Wat beteken hierdie woord? Lees verder: Gedenk: Onthou Op Gepaste Wyse

Genade Red En Leer Ons

Spreek die reddende genade van YHVH my slegs vry van sondeskuld of dissiplineer (leer) dit my ook? Lees verder:Genade Red En Leer Ons

Les 8: Die Evangelie van die Koninkryk

Die Evangelie is veel meer as die lewe, sterwe en opstanding van Messias wat vir die mensdom die weg tot redding vir die wat glo gebaan het. Deel van die Evangelie is ook die onderrig, die instruksies en die leerstellings van YHVH (Sy Torah) wat nougeset deur die gelowige in Yeshua Messias toegepas moet word om sodoende al die seëninge van Vader-God deelagtig te wees.Lees verder: Torah Evangelie

Tuisblad

 Visie

Om die Vaderhart bekend te maak deur die verkondiging en bestudering van die Afgesonderde Skrifte (die Bybel) met die doel om gesamentlik tot geestelike volwassenheid in Yeshua Messias te groei (Ef. 4:11 tot 16; Kol. 2:1 tot 3) en om die Bruid te help voorberei om vlekkeloos te wees (Jak. 1:27; 2 Pet. 3:14) by ons Messias se wederkoms.

Missie

  • `n Afrikaanse webblad waar die Woord van YHVH verkondig word deur geestelike waarhede en studiemateriaal op gereelde basis te publiseer (Joh. 7:17; 2 Tim. 2:15; 2 Tim. 3:16 en 17).
  • Valse leringe en praktyke in die kerk te ontbloot en die waarheid aan gelowiges voor te hou (Joh. 8:32).
  • Die verbond met YHVH en met medegelowiges te alle tye te eerbiedig deur ware liefde en ondersteuning vir mekaar te gee (Jak. 2:15 tot 17).

“Sh’ma Yisra’el Yahuah Eloheinu Yahuah egad.”

“Luister, oor wie Hy heers as Magtige God (Yisra’el), Yahuah is ons God, Yahuah is Een.” Deut. 6:4

Nuwe Lied Bediening word deur Johan en Rachelle Kriel van Jeffreysbaai behartig.