Is gehoorsaamheid aan God se Torah (reëls) belangrik vir redding?

Indien jy van mening is dat God se Torah niks met jou saligheid te doen het nie, lees asseblief die artikel deeglik deur voordat jy jou finale besluit neem of enige mening vorm rondom hierdie lering.Lees verder:
torahgehoorsaamheid-redding-v2