Geloofsverklaring

Geloofsverklaring

Ons beskou onsself as volgelinge van Die Weg (Hand. 9:2; Hand.19:9 en 23; Hand. 24:14 en 22). Hierdie volgelinge van Yeshua is ook Nasaréners genoem (Hand. 24:5). Ons strewe is om in die voetspore van die gemeente van Handelinge te stap deur vertroue in Yeshua as die Messias en gehoorsaamheid aan Vader-God volgens die Torah (die wet) soos in Yeshua vervul is.

Alvorens ons ‘n geloofsverklaring maak wil ons die volgende duidelik stel:

 • Ons het géén amptelike verbintenis met enige denominasie nie, hoewel ons strewe na samewerking en kontak met ander bedieninge en ander persone met soortgelyke geloofsoortuigings as ons eie.
 • Ons besef dat ons, soos enige ander gelowige, nie die volle openbaring van die waarheid soos in die Heilige (Afgesonderde) Skrifte opgeteken is, het nie. Daarom strewe ons om voortdurend in die genade en kennis van die waarheid toe te neem (2 Pet. 3:18).
 • Hierdie is nie ‘n poging tot ‘n formele geloofsbelydenis nie, maar dien as ‘n riglyn van die basis van wat ons glo. Die bedoeling hiervan is ook nie ‘n volledige bespreking van dit wat ons glo nie

Ons glo soos volg:

 • Daar is slegs een ware en lewende God en Hy het Homself as YHVH (Yahuah) deur Sy Woord aan die mens geopenbaar. YHVH is God, YHVH is Een (Deut. 6:4) en nie drie persone nie! Hy is ook God en Here (Meester), maar Sy Heilige (Afgesonderde) Naam is YHVH (Yahuah en in Hebreeus: יהוה). Sy Seun, die Messias, se ware Naam is Yeshua.
 • YHVH het Sy Seun, Yeshua, gestuur om vir ons sondeskuld te betaal deur in ons plek aan die kruis te sterf. Yeshua is die eenmalige offer en Sy kosbare bloed is ons vergifnis en versoening met YHVH, ons Vader. Redding, naamlik wedergeboorte, is derhalwe alleenlik deur geloof in Yeshua die Messias.
 • Redding deur geloof in Yeshua moet gevolg en gepaardgaan met bekering en die waterdoop deur onderdompeling, asook gehoorsaamheid aan die Vader se Torah (die wet, die onderrig en instruksies) soos dit in Yeshua vervul is.
 • Yeshua is gebore uit ‘n maagd deur die bonatuurlike ingryping van YHVH se Gees. Yeshua is as Messias gekruisig, begrawe en het op die derde dag uit die dood opgestaan. Hy is ons ewige Hoëpriester volgens die priesterorde van Melgisedek en het 40 dae na Sy opstanding opgevaar na Vader YHVH waar Hy as ons Middelaar optree. By Yeshua se wederkoms sal Hy as Koning en Hoëpriester vir ewig regeer.
 • Na Yeshua se hemelvaart, op die dag van Pinkster (Shavuot), is die beloofde Gees van YHVH (die Afgesonde Gees / Heilige Gees) uitgestort as die innerlike krag wat elkeen leer en lei volgens YHVH se Woord. Daarom glo ons aan die vulling met die Gees van Afsondering en die gepaardgaande Gawes van die Afgesonderde Gees
 • Torah (die Wet) soos dit in Yeshua vervul is, is al die onderrig en instruksies van YHVH soos in die Afgesonderde Skrifte (die Bybel) opgeteken is en vorm steeds die fondament van die gelowige van die nuwe (hernieude) verbond en dien as riglyn vir ‘n lewe van heiligmaking (uitgeroepene) en as ‘n geregverdigde in Messias.
 • Alles in die Afgesonderde Skrifte is deur YHVH self geïnspireer (2 Tim. 3:16 en 17) en is die openbaring van die Karakter en Outoriteit van YHVH en dit is die maatstaf waarvolgens geleef moet word. Geen ander geskrifte het hoër gesag nie.
 • Die gemeente (die uitgeroepenes / Grieks: ekklesia) van YHVH (Yeshua) se oorsprong is die verbond tussen YHVH en Abraham en was op geloof gebaseer. Hierdie verbond is by Sinai met YHVH se volk hernu en weer as YHVH se genade verbond deur Yeshua as die volmaakte en eenmalige offer aan die kruis. Beide die ou en die nuwe verbond is op geloof (vertroue) en gehoorsaamheid (aan Torah soos in Yeshua vervul) gebaseer.
 • Die Shabbat, as die sewende dag, moet gedenk en geheilig (afgesonder) word volgens die vierde gebod. [Sondag het nie die Shabbat vervang nie].
 • Die Feestye (Vasgestelde Tye) van YHVH volgens Levitikus 23 moet gedenk word soos wat dit in Yeshua Messias vervul is en nog vervul sal word.[1] Die datum van hierdie Feestye word volgens die maankalender vasgestel.[2]
 • Ons geloof het Hebreeuse wortels en is gebore uit die Torah en ons is dus ingeplant op die mak olyfboom (Rom.11:1 tot 32). Daarom moet die huis van Israel (Efriam / Josef) en die huis van Juda weer verenig word (Eseg. 37:15 tot 17).
 • Ons is nie volgelinge van Rabbynse Judaïsme of Talmud nie en verwerp ook enige vorm van Israelisme (Israel Visie; Brits-Israelisme, ens.).

[1]Ons vier nie Kersfees nie, asook nie Paasfees (Easter) op die datum en wyse soos die kerk dit vier nie, want beide is van heidense oorsprong.

[2] Die maankalender volgens die Karaïete word gevolg waar die waarneming van die eerste sekelmaan in Israel as die begin van die nuwe maand aangekondig word. Meer inligting oor die kalender is beskikbaar deur op hierdie skakel te kliek:

Nuwe Lied Bediening

Webwerf: www.nuwelied.info

e-pos: kontak@nuwelied.info