Geloofsverklaring

Visie

Om die Vaderhart bekend te maak deur die verkondiging en bestudering van die Afgesonderde Skrifte (die Bybel) met die doel om gesamentlik tot geestelike volwassenheid in Yeshua Messias te groei (Ef. 4:11 tot 16; Kol. 2:1 tot 3) en om die Bruid te help voorberei om vlekkeloos te wees (Jak. 1:27; 2 Pet. 3:14) by ons Messias se wederkoms.

Missie

 • `n Afrikaanse webblad waar die Woord van YHVH verkondig word deur geestelike waarhede en studiemateriaal op gereelde basis te publiseer (Joh. 7:17; 2 Tim. 2:15; 2 Tim. 3:16 en 17).
 • Valse leringe en praktyke in die kerk te ontbloot en die waarheid aan gelowiges voor te hou (Joh. 8:32).
 • Die verbond met YHVH en met medegelowiges te alle tye te eerbiedig deur ware liefde en ondersteuning vir mekaar te gee (Jak. 2:15 tot 17).

“Sh’ma Yisra’el Yahuah Eloheinu Yahuah egad.”

“Luister, oor wie Hy heers as Magtige God (Yisra’el), Yahuah is ons God, Yahuah is Een.” Deut. 6:4

Nuwe Lied Bediening word deur Johan en Rachelle Kriel van Jeffreysbaai behartig.

Geloofsverklaring

Ons beskou onsself as volgelinge van Die Weg (Hand. 9:2; Hand.19:9 en 23; Hand. 24:14 en 22). Hierdie volgelinge van Yeshua is ook Nasaréners genoem (Hand. 24:5). Ons strewe is om in die voetspore van die gemeente van Handelinge te stap deur vertroue in Yeshua as die Messias en gehoorsaamheid aan Vader-God volgens die Torah (die wet) soos in Yeshua vervul is en in die Skrifte van die nuwe verbond uiteengesit word.

Alvorens ons ‘n geloofsverklaring maak wil ons die volgende duidelik stel:

 • Ons het géén amptelike verbintenis met enige denominasie nie, hoewel ons strewe na samewerking en kontak met ander bedieninge en ander persone met soortgelyke geloofsoortuigings as ons eie.
 • Ons besef dat ons, soos enige ander gelowige, nie die volle openbaring van die waarheid soos in die Afgesonderde (Heilige) Skrifte opgeteken is, het nie. Daarom strewe ons om voortdurend in die onverdiende guns en kennis van die waarheid toe te neem (2Pet. 3:18).
 • Hierdie is nie ‘n poging tot ‘n formele geloofsbelydenis nie, maar dien as ‘n riglyn van die basis van ons geloofsoortuiging. Die bedoeling hiervan is ook nie ‘n volledige bespreking van ons geloofsoortuiging nie.

Ons Geloofsoortuiging:

 • Daar is slegs een ware en lewende God en Hy het Homself as Yahuah (Hebreeus: יהוה) deur Sy Woord aan die mens geopenbaar. Hy is ook God en Here (Meester), maar Sy Afgesonderde Naam (Karakter en Outoriteit) is Yahuah. Yahuah is God is Een (Deut. 6:4) en nie drie persone nie! Sy Seun, dié Gesalfde Een (Messias), se ware Naam is Yeshua en nie Jesus nie.
 • Yahuah (יהוה) het Sy Seun, Yeshua, gestuur om vir ons sondeskuld te betaal deur in ons plek aan die folterpaal te sterf. Yeshua is die eenmalige offer en Sy kosbare bloed is ons vergifnis en versoening met Yahuah ons God en Vader. Redding, naamlik wedergeboorte, is derhalwe alleenlik deur vertroue in Yeshua as dié Gesalfde Een.
 • Yeshua is gebore uit ‘n maagd deur die bonatuurlike ingryping van Yahuah se Gees. Yeshua is as dié Gesalfde Een gekruisig, begrawe en het op die derde dag uit die dood opgestaan. Hy het 40 dae na Sy opstanding opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God waar Hy as ons Middelaar optree van ‘n beter verbond met beter beloftes as die vorige (Heb. 8:6).
 • Redding deur vertroue in Yeshua moet opgevolg word met die waterdoop deur onderdompeling, asook gehoorsaamheid aan die Vader se Torah (die wet, die onderrig en instruksies) soos dit in Yeshua vervul is en in die Skrifte van nuwe verbond uiteengesit word. Die vertrekpunt van gehoorsaamheid is die Tien Gebooie.
 • Die Levitiese priesterorde is na die folterdood van Yeshua vervang met die priesterdom volgens die orde van Malki-Tzedek (Melgisédek) en Yeshua is ons ewige Malki-Tzedek Hoofpriester. Elke gelowige in Yeshua is ‘n priester in Yahuah se Koninkryk volgens die orde van Malki-Tzedek (1 Pet. 2:9 en 10).
 • Na Yeshua se hemelvaart, op die dag van Pinkster (Shavu’ot), is die beloofde Gees van Yahuah, die Afgesonde Gees, uitgestort as die innerlike krag wat elkeen leer en lei volgens God se Woord (Joh. 14:26). Daarom glo ons aan die vulling met die Gees van Afsondering en die gepaardgaande Gawes van die Afgesonderde Gees (1 Kor. 12:7 tot 11), asook in die vyfvoud bediening van apostel, herder, leraar, profeet en evangelis (Efes. 4:11).
 • Torah (die Wet) van Yahuah is al die onderrig en instruksies van God soos dit in die Afgesonderde Skrifte, vanaf Genesis tot Openbaring, opgeteken is en dit vorm steeds die fondament van die gelowige van die nuwe verbond en dien as riglyn vir ‘n lewe van afgesonderdheid (heiligmaking) as ‘n geregverdigde in Yeshua.
 • Alles in die Afgesonderde Skrifte is deur Yahuah self geïnspireer (2 Tim. 3:16 en 17) en is die openbaring van die Karakter en Outoriteit van God en dit is die maatstaf waarvolgens geleef moet word. Geen ander geskrifte het hoër gesag nie.
 • Met die folterdood en opstanding van Yeshua het daar ‘n verandering in die Torah van Moses plaasgevind soos deur die skrywer van die brief aan die Hebreërs, asook Paulus se briewe verduidelik word.
 • Die gemeente (die uitgeroepenes / Grieks: ekklesia) van God se oorsprong is die verbond tussen Yahuah en Abraham en is op vertroue gebaseer. Elkeen wat dus vertrou in Yeshua as dié Gesalfde Een is die nageslag van Abraham en dus deel van die ware Israel (Gal. 3:7; Efes. 2:11 tot 13).
 • Die Shabbat, as die sewende dag, moet gedenk en geheilig (afgesonder) word volgens die vierde gebod. [Sondag het nie die Shabbat vervang nie].
 • Die Feestye (Vasgestelde Tye) van Yahuah volgens Levitikus 23 moet gedenk word soos wat dit in Yeshua Messias vervul is en nog vervul sal word.[1] Die datum van hierdie Feestye word volgens die maankalender vasgestel.[2]
 • Ons geloof het Hebreeuse wortels wat begin by Abraham en die Skrifte van die ou verbond. Ons Hebreeuse se wortels is nie hedendaagse Rabbynse Judaïsme nie, want dit is ook besoedel met misleiding!
 • Weens ons vertroue in Yeshua is ons ingeplant op die mak olyfboom (Rom.11:1 tot 32). En deur die folterdood en opstanding van Yeshua is die huis van Israel (Efriam / Josef) en die huis van Juda weer verenig (Efes. 2:14 tot 22) soos volgens die profesie in Eseg. 37:15 tot 17.
 • Ons is nie volgelinge van Rabbynse Judaïsme of die Talmud nie en verwerp ook enige vorm van Israelisme (Israel Visie; Brits-Israelisme, ens.). Die kerk (die Christendom) het nie Israel vervang nie.

www.nuwelied.info

kontak@nuwelied.info

[1] Ons vier nie Kersfees nie, asook nie Paasfees (Easter) op die datum en wyse soos die kerk dit vier nie, want beide is van heidense oorsprong.

[2] Die begin van die nuwe maand word bepaal deur die konjunksie van die maan. Meer inligting oor die kalender kan afgelaai word by: God se kalender_v2