Geloofsverklaring

 

Geloofsverklaring

Ons beskou onsself as volgelinge van Die Weg (Hand. 9:2; Hand.19:9 en 23; Hand. 24:14 en 22). Hierdie volgelinge van Yeshua is ook Nasaréners genoem (Hand. 24:5). Ons strewe is om in die voetspore van die gemeente van Handelinge te stap deur vertroue in Yeshua as die Messias en gehoorsaamheid aan Vader-God volgens die Torah (die wet) soos in Yeshua vervul is en in die Skrifte van die nuwe verbond uiteengesit word.

Alvorens ons ‘n geloofsverklaring maak wil ons die volgende duidelik stel:

 • Ons het géén amptelike verbintenis met enige denominasie nie, hoewel ons strewe na samewerking en kontak met ander bedieninge en ander persone met soortgelyke geloofsoortuigings as ons eie.
 • Ons besef dat ons, soos enige ander gelowige, nie die volle openbaring van die waarheid soos in die Afgesonderde (Heilige) Skrifte opgeteken is, het nie. Daarom strewe ons om voortdurend in die genade en kennis van die waarheid toe te neem (2 Pet. 3:18).
 • Hierdie is nie ‘n poging tot ‘n formele geloofsbelydenis nie, maar dien as ‘n riglyn van die basis van ons geloofsoortuiging. Die bedoeling hiervan is ook nie ‘n volledige bespreking van ons geloofsoortuiging nie.

Ons Geloofsoortuiging:

 • Daar is slegs een ware en lewende God en Hy het Homself as YHVH (Yahuah) deur Sy Woord aan die mens geopenbaar. YHVH is God, YHVH is Een (Deut. 6:4) en nie drie persone nie! Hy is ook God en Here (Meester), maar Sy Afgesonderde Naam is YHVH (Yahuah en in Hebreeus: יהוה). Sy Seun, die Messias, se ware Naam is Yeshua.
 • YHVH het Sy Seun, Yeshua, gestuur om vir ons sondeskuld te betaal deur in ons plek aan die folterpaal te sterf. Yeshua is die eenmalige offer en Sy kosbare bloed is ons vergifnis en versoening met YHVH, ons Vader. Redding, naamlik wedergeboorte, is derhalwe alleenlik deur vertroue in Yeshua as die Gesalfde Een (die Messias).
 • Yeshua is gebore uit ‘n maagd deur die bonatuurlike ingryping van YHVH se Gees. Yeshua is as Messias gekruisig, begrawe en het op die derde dag uit die dood opgestaan. Yeshua het 40 dae na Sy opstanding opgevaar na Vader YHVH waar Hy as ons Middelaar optree van ‘n beter verbond met beter beloftes as die vorige (Heb. 8:6).
 • Redding deur vertroue in Yeshua moet opgevolg word met die waterdoop deur onderdompeling, asook gehoorsaamheid aan die Vader se Torah (die wet, die onderrig en instruksies) soos dit in Yeshua vervul is en in die Skrifte van nuwe verbond uiteengesit word. Die vertrekpunt van gehoorsaamheid is die Tien Gebooie.
 • Die Levitiese priesterorde is na die folterdood van Yeshua vervang met die priesterdom volgens die orde van Melgisédek en Yeshua is ons ewige Melgisédek Hoofpriester. Elke gelowige in Yeshua is ‘n priester in YHVH se Koninkryk volgens die orde van Melgisédek (1 Pet. 2:9 en 10).
 • Na Yeshua se hemelvaart, op die dag van Pinkster (Shavuot), is die beloofde Gees van YHVH (die Afgesonde Gees) uitgestort as die innerlike krag wat elkeen leer en lei volgens YHVH se Woord (Joh. 14:26). Daarom glo ons aan die vulling met die Gees van Afsondering en die gepaardgaande Gawes van die Afgesonderde Gees (1 Kor. 12:7 tot 11) en die vyfvoud bediening van apostel, herder, leraar, profeet en evangelis (Efes. 4:11).
 • Torah (die Wet) van YHVH is al die onderrig en instruksies van YHVH soos dit in die Afgesonderde Skrifte, vanaf Genesis tot Openbaring, opgeteken is en dit vorm steeds die fondament van die gelowige van die nuwe verbond en dien as riglyn vir ‘n lewe van heiligmaking (uitgeroepene) as ‘n geregverdigde in Yeshua.
 • Alles in die Afgesonderde Skrifte is deur YHVH self geïnspireer (2 Tim. 3:16 en 17) en is die openbaring van die Karakter en Outoriteit van YHVH en dit is die maatstaf waarvolgens geleef moet word. Geen ander geskrifte het hoër gesag nie.
 • Met die folterdood en opstanding van Yeshua het daar ‘n verandering in die Torah van Moses plaasgevind soos deur die skrywer van die brief aan die Hebreërs, asook Paulus se briewe verduidelik word.
 • Die gemeente (die uitgeroepenes / Grieks: ekklesia) van YHVH (Yeshua) se oorsprong is die verbond tussen YHVH en Abraham en is op vertroue gebaseer. Elkeen wat dus vertrou in Yeshua as die Messias is die nageslag van Abraham en dus deel van die ware Israel (Gal. 3:7; Efes. 2:11 tot 13).
 • Die Shabbat, as die sewende dag, moet gedenk en geheilig (afgesonder) word volgens die vierde gebod. [Sondag het nie die Shabbat vervang nie].
 • Die Feestye (Vasgestelde Tye) van YHVH volgens Levitikus 23 moet gedenk word soos wat dit in Yeshua Messias vervul is en nog vervul sal word.[1] Die datum van hierdie Feestye word volgens die maankalender vasgestel.[2]
 • Ons geloof het Hebreeuse wortels wat begin by Abraham en die Skrifte van die ou verbond. Ons Hebreeuse se wortels is nie hedendaagse Rabbynse Judaïsme nie, want dit is ook besoedel met misleiding!
 • Weens ons vertroue in Yeshua is ons ingeplant op die mak olyfboom (Rom.11:1 tot 32). En deur die folterdood en opstanding van Yeshua is die huis van Israel (Efriam / Josef) en die huis van Juda weer verenig (Efes. 2:14 tot 22) soos volgens die profesie in Eseg. 37:15 tot 17.
 • Ons is nie volgelinge van Rabbynse Judaïsme of die Talmud nie en verwerp ook enige vorm van Israelisme (Israel Visie; Brits-Israelisme, ens.). Die kerk (die Christendom) het nie Israel vervang nie.

 www.nuwelied.info

kontak@nuwelied.info

[1] Ons vier nie Kersfees nie, asook nie Paasfees (Easter) op die datum en wyse soos die kerk dit vier nie, want beide is van heidense oorsprong.

[2] Die begin van die nuwe maand word bepaal deur die fisiese waarneming van die eerste sekelmaan vanuit Israel. Ons gee wel erkenning dat die ware kalender van YHVH waarskynlik verlore geraak het gedurende die tyd toe Juda weggevoer was na Babilon.  Daar het baie dinge verkeerd geloop waarmee ons nou nog  probleme het.  Genoegsame bewyse bestaan egter dat YHVH se kalender waarskynlik ‘n sonkalender is, maar wel anders as die huidige Gregoriese kalender. ‘n Goeie lering in die verband is by hierdie webskakel beskikbaar. https://www.youtube.com/watch?list=PLXpVLO-UE4XOcrM47sLJA42Hh8446BKCP&v=nwjT3ulFSoM .