Ons Hebreeuse Wortels

Wanneer jy ‘n boek lees begin jy nie aan die einde van die boek nie, maar wel by die begin. Dit wat aan die begin, en in die daaropvolgende bladsye geskryf staan, sal sinvolle betekenis aan die einde van die boek gee. Dieselfde geld ten opsigte van YHVH se Woord. Hoe beter ons die begin, naamlik die ou verbond, verstaan, hoe beter sal ons die einde, naamlik die nuwe (hernieude) verbond verstaan. In dié verband het die profeet Jesaja die volgende gesê:

Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie; wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;  wat ‘n roofvoël roep uit die Ooste, die man van my raad uit ‘n ver land; soos Ek dit gespreek het, sal Ek dit ook laat kom; Ek het dit voorberei, Ek sal dit ook doen. Jes. 46:9 tot 11

Dit beteken dat in die ou verbond is die nuwe verbond verskuil en dat die nuwe verbond die ou verbond bevestig en openbaar. Die ou verbond is die skadubeeld en heenwysing na die nuwe verbond. Die wortels van die gelowiges van die nuwe verbond is dus te vinde in die ou verbond. Daarom het Paulus aan Timotheüs geskryf en gesê:

Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in die Messias Yeshua.. 2 Tim. 3:14 en 15.

lees onderstaande artikel vir meer duideklikheid oor die noodsaaklikheid van die bestudering van die Torah – die Vader se onderrig en instruksies aan Sy kinders

Alvorens ons die volle omvang en betekenis van ons geloof in Yeshua, dié Gesalfde Een werklik kan verstaan, moet ons toegrus wees met kennis van en insig in ons Hebreeuse wortels. Elkeen wat glo in Yeshua het ‘n Hebreeuse verbintenis, want die oorsprong van ons geloof is te vinde in die ou verbond. Talle gelowiges het nog nooit hierdie waarheid gehoor nie, want dit word selde vanaf kansels verkondig. Lees Verder: OnsHebreeuseWortelsHersienNov18