Ina van Niekerk

My Getuienis: Ek het opgegroei in ‘n christelike huishouding soos die meeste Afrikaanse mense rondom my.  Ons het gereeld kerk toe gegaan en daar is ook gereeld huisgodsdiens gehou.  Tog was die uitlewing van my geloof meer uit opvoeding as uit my hart uit.  My lewe het drasties verander toe ek getroud is.  Die pad was nie meer so “gelyk” soos daarvoor nie.  Ek het kennis gemaak met allerlei probleme waarvoor ek nie oplossings gehad het nie.  Ons het twee seuns uit die huwelik.  Sake het vererger toe my jongste seun gebore is as ‘n hemipleeg. Lees verder: GetuienisHersien2015

Die Beginsel Van Die Tweede Bo Die Eerste: Meeste van ons sal saamstem dat daar twee geboortes vir die mens bestaan, naamlik ‘n fisiese geboorte en ‘n geestelike geboorte. Hoekom kon ons nie sommer met ons fisiese geboorte ook geestelik gebore gewees het nie?  As daar nie ‘n sondeval was nie, sou dit wel so gewees het.  Met die sondeval het die geestelike gesterf, daarom moet die geestelike in ‘n mens weer gebore word.  Dis ‘n belangrike feit.  Dit is die direkte rede hoekom eersgeborenes in die Skrif losgekoop moes word en die basis vir die geheimenis van die tweede bo die eerste. Lees verder: BeginselEersteTweedeHersien2015

Ek En Jy, Die Saadkoring: Ons geloofslewe kan vergelyk word met saadkoring. Deur wedegeboorte word ons elkeen ‘n koringkorrel. Hierdie artikel bespreek die lewensloop van hierdie koringkorrel en hoe dit die wil van ons Vader is om soos ons Messias nie net as koringkorrel bewaar te word nie, maar om in vrugbare grond gesaai te word sodat ons kan ‘sterwe’ om veel vrug voort te bring. Slegs wanneer ons as saadkoring gesaai word kan ons geestelik groei en alleenlik wanneer ons ‘gemaal’ en ‘gebak’ word kan ons voedsame lewensbrood in Yeshua word. Lees verder: EkEnJySaadkoring 2018

God Se Plan Is Seën: Ons Vader-God het ‘n plan vir die mens – ‘n plan van van seën en nie een van onheil nie.  Vader se plan word vooraf uitgelê, soos spore vir ‘n trein.  Sy plan van seën word deur woorde van geloof “gespoor”.  Ons praat dit of ons bid dit.  Ons doen dit omdat ons daarin glo.  Maar Satan het ook ‘n plan – plan van onheil.  Met watter plan werk jy en ek saam in ons eie lewe en in die lewens van ander mense? Jy en ek kan geseënd wees en ‘n seën vir ander wees. Lees hierdie artikel en besef opnuut wat die Vader se wil vir ons elkeen is! Lees verder: GodPlanSeën2018

Die Orde Van Melgisédek Teenoor Die Levitiese Priesterlike Orde: Daar is ‘n verwarring wat heeltemal bo-oor Jeshua, ons Messias, loop.  Dit vat die Verbond mis, en dit lei mense op ‘n pad wat gevaarlik styl loop in die oog van God.  Dit lei tot die aanvaarding van en onderwerping aan ‘n vals priesterskap.  Dit gee krag aan daardie vals priesterskap.  Dit beroof die gelowige van Jeshua ons Messias as ons Groot Hoë Priester in die Orde van Melgisèdek.  Dit beroof selfs mense van die ewige lewe.  Die ergste is dat diè gelowiges salig onbewus is van die gevaar waarin hulle verkeer en dat hulle glo dat hulle al hoe meer in die “waarheid” groei. Lees verder: OrdeMelgisédek2018

Die Banier van JaHUaH is die kern van die Woord en van ons geloof.  Dit is ‘n woordprentjie wat kom uit Ex. 17 en op ‘n eenvoudige wyse gee dit vir ons aanwysings oor ons geloofstoepassing met betrekking tot JaHUsha die Messias.  Die Banier van JaHUaH moet altyd van ver af glinster en wapper in elke gelowige se geestlike lewe. Die leser sal opmerk dat ek die uitspraak van die Name van die Vader en die Seun aangepas het.  Dit is gedoen nàdat ek beter lig daaroor gekry het en ook omdat ek glo dat dit belangrik is vanweë die feit dat volgens Open 7:2 – 3 en Open. 14:1, dit die seël is waarmee gelowiges verseël word vir die eindtyd.  By navraag kan ek belangstellendes na ‘n bron van inligting verwys’. Lees verder: DieBanierJaHUaH

Verbryseld? Omhels Die Smirnas In Jou lewe: Smirna beteken: mirre of soet geur. Mirre is ‘n plant met ‘n aangename geur, maar ‘n bitter smaak. Om te sterf aan die SELF het ‘n lieflike geur vir JHUH en vir almal om jou, behalwe vir jouself. Jy sal self nie bewus wees van die aangename geur nie, omdat dit vir jou op daardie oomblik bitter smaak. Lees verder: VerbryseldHersienAug2015

Persoonlike Boodskap Van Jou Bruidegom: Verban jou vrees vir die volgende vlaag van verwerping. Jy is my Geliefde, My kosbare Skat, die appel van My oog. My Gees manifesteer as My oog van vuur. En daardie oog van My, is op jou om jou te lei en die regte pad aan te wys. Jy het My gekies bo die leuen, dis waarom Ek jou deel gemaak het van My vurige oog om die geestelik realm te kan onderskei; dis hoekom dit ook deur jou as gawe manifesteer. Ek tabernakel mos in jou, jy is My woonplek, My Bet-el, afgesonder vir My. Lees verder: PersoonlikeBoodskapBruidegomAug2015

Die Torah van die Messias: Is daar ‘n verskil in die Torah van Moses en die Torah van Messias? Die antwoord is JA, want die Afgesonderde Skrifte spel dit duidelik uit! En tog is daar so baie goed bedoelende gelowiges wat nie hierdie waarheid besef nie, of wat dit glo en aanvaar nie, want Rabbynse Judaïsme het hulle geestelik verblind. Is jy een van hulle? Lees verder: DIE TORAH VAN DIE MESSIAS FINAAL

Jona: Duif: Elkeen wat ‘n erfgename geword het van die Koninkryk van die Hemel word uitgestuur met die boodskap van daardie Goeie Nuus. Vandag is daar net soos tweeduisend jaar gelede, weer ‘n stryd oor wie die ware Messias is. Die wiel het met ‘n volle sirkel gedraai en ons moet weer soos die mense van daardie tyd ‘n keuse maak vir JaHUsha Messias of dan vir die Anti-Messias. Tog is die ware Messias deur misleidende lering so verbloem dat meer en meer mense die “ander” Jeshua kies, sonder om dit agter te kom. Lees verder: JONA (Duif) 2015.2

Die Derde Dag Van Lewendmaking En Karmel: Soos die profetiese wiel gedraai het, is ons presies weer waar die dissipels en Paulus was om en by die twee duisend jaar gelede. Die laaste profeet voor JaHUsha Messias se eerste koms was Maleàgi. Hier knap voor JaHUsha se tweede koms is Maleàgi se boodskap weer op die tafel vir geestelike Israel, terwyl die opstelling van EliJaHU se altaar teenoor die Baälpriesters se altaar by Karmel weer ter sprake is. Die Woord ten opsigte van die evangelie moet dieper uitgedelf word as die enigste geldige maatstaf vir korrekte ontleding van profesie van Genesis tot Openbaring. Lees verder: DerdeDagLewendmaking

Fisiese en Geestelike Torah: Die Levitiese Orde en die Verbond met Moses wat ons kry in Exodus 34:27 en Esegiël 20 het gevolg nadat die oorspronklike Verbond van Ex. 34:27 verbreek is weens die aanbidding van die Goue Kalf. Die Verbond met Moses is vervang,wel nie met ‘n Nuwe/Hernude-Ex. 34:27-Verbond nie, maar met die Herstelde en Oorspronklike Melgisèdek Verbond as Nuwe/Hernude Verbond wat voorheen aangebied is in Ex. 19:5-6. Hierdie artikel vanuit die MelekTzadek/Melgisèdek Skrifte wat hier aangebied is, trag om dit na vore te bring. Die Nuwe en Lewende Weg is nie om die Torah van Moses te hou nie, want dit is sedert die Folterpaal vervang deur die Torah van JaHUsha Messias. Dit is dus nou vir ons belangrik om die Torah van JaHUaH uit te leef. Dit kan net gedoen word in die krag van die Gees vanaf die Vader JaHUaH. Dit word dus geestelik onderhou.Lees verder: FisieseEnGeestelikeTorah

Physical and Spiritual Torah: The Levitical Order and Covenant with Moses of Exodus 34.27 and Ezekiel 20 which was put in place after the Golden Calf Covenant Breach, had later been replaced, not by a “New/Renewed Ex.34.27 Covenant” but, by the Restored Original MelekTzadek “New/Renewed Covenant” previously offered at Ex. 19.5-6. Shiloh (Gen 49.10) came to restore it 2 000 years ago as our High Priest in Heaven (1 Pet. 2.5-9, Heb. 7 and verses 11-12). This article from the MelekTzadek Scriptures presented here highlights this. The New and living Way is not the Torah of Moses. The Torah of Moses had been replaced by Messiah YaHUsha with his Doctrine/Teaching/Instruction/Word. That happened after the Stake. Today it is for us to live out the Torah of YHVH, not the Torah of Moses. It can only be done in the Power of the Spirit from the Father YHVH. Read more: PhysicalSpiritualTorah

Die eersgeborene: Die besondere plek wat eersgeborenes in die Skrif inneem, is baie opsigtelik. As ons dit bestudeer sien ons dat die hele Verlossingsplan daaraan gekoppel is. Een van die kenmerke van die Orde van Melgisèdek is dat dit rondom eersgeborenes wentel en dit sal duideliker word verder in hierdie studie. Die Orde van Melgisèdek, Eersgeborenes en die Verlossingsplan, kan derhalwe in dieselfde asem genoem word. Lees verder: DieEersgeborene

ToeSilo Gekom Het: Die koms van Silo het ingrypende veranderinge te weeg gebring wat nie deur almal raakgesien of geleer word nie.  Daar is sekere begrippe of Skrifgedeeltes wat dikwels misleidend aangebied word en so die Skape se water vertroebel (Eseg. 34;18 – 19).  Dit bring mee dat baie Gelowiges koers kan verloor en op die breë Pad van die Anti-messias kan beland wat fataal sal wees, omdat die misleidende  verskyning van die Anti-messias eerste sal wees, vòòr MelekTzadek JaHUsha se Wederkoms en die namaaksel vir die egte aangesien sal word, soos wat die Woord waarsku in 2 Thess. 2:11 – 12.  Hierdie is ‘n poging om Slapendes te laat ontwaak, deur net ‘n paar van die gewilde en belangrikste misleidende leringe uit te lig, wat deur die Koninklike Torah van die Messias, [ons Melgisèdek-skrifte (N.T.)], getroef word. Lees verder: ToeSiloGekomHet

Die Jobtoets: Met die lees van die boek Job kom daar baie vrae op in die hart van die Gelowige.   Job het ‘n intensiewe geloofstoets beleef en geslaag.  Elkeen wat deel is van die Bruid sal deur  Job-toetse gaan en ons ontleed die Skrif m.b.t. Job om te sien of dit noodwendig weens sonde wat gepleeg is gebeur.Lees verder: Job-toets 2018

Artikels deur AndriYah

Melgisédekorde Saamgevat: Baie mense worstel met die woord “Melgisédekorde”. Dit is niks anders as die Evangelie is sy suiwerste vorm nie, sonder enige kontaminasie van die Egiptiese Songodsdiens aan die een kant,  of  die Babiloniese songodsdiens aan die ander kant. Ons moet uit ‘haar’ uitkom (Open. 18:4), naamlik die Hoervrou van Babilon, maar sy “trek elke keer net ‘n ander rok aan”.  Niemand wil van haar plae ontvang nie. Enige een wat ‘n hart het vir die Evangelie sal hierdie baie kort samevatting kan waardeer. Lees verder: MelgisedekordeSaamgevat

Skriftuurlike Wysheid:Kennis sonder die gepaardgaande wysheid is nutteloos! Maar die vraag is: Wat is Skriftuurlike wysheid? Ons ken geleerdheid soos wat ons dit in die sisteem van hierdie wêreld geleer word in die verskeie institute wat wêreldwyd gevestig is, maar weet ons wat geleerdheid, of dan wysheid is in die lig van die Skrif?  Wysheid kom van Yahuah af met ‘n spesifieke doel. Lees verder: SkriftuurlikeWysheid

Die Skape en die Bokke: Daar is ‘n lering wat beweer dat Matt. 25:31 tot 33, waar JaHUsha praat van die skape en die bokke wat geskei sal word, verwys na die nasies wat Israel ondersteun of nie ondersteun nie. Maar is dit wat JaHUsha Sy dissipels geleer het? Wat is die waarheid? Lees verder: DieSkapeEnDieBokke

Die Sonde van die Verspieders: Afgesien van die Goue Kalf, was daar ook ‘n ander belangrike sonde wat Israel begaan het, naamlik diè van die Volk toe hulle die tien Verspieders se slegte gerug geglo het, en verbitterd geraak het en wou terugkeer na Egipte, sonder om die Beloofde Land in te gaan. In hierdie artikel word verduidelik dat die eintlike sonde van die Verspieders was dat hulle die Evangelie verwerp het, daarom kon hulle nie die land fisies ingaan nie. So ook met die geestelike Beloofde Land, as die Evangelie van Messias JaHUsha wat soos druiwe vir ons gepars is, nie aanvaar word nie, kan die Beloofde Land, die Koninkryk van die Hemel nie ingegaan word nie. Lees verder: SondeVerspieders

Misleiding Sedert Genesis: Die tema van die owerspelige vrou waarvan ons uiteindelik lees in Open. 17, het sy onstaan sedert Genesis. Dit was in die Tuin van Eden waar Eva verlei is deur die Slang, die Engel van die lig wat genoem word Lucifer en Satan. Paulus waarsku dat daardie Engel van die lig nog steeds werksaam is net soos wat dit in die tuin was. Dit geskied deur valse apostels, bedrieglike arbeiders wat lering bring, boodskappers van die Satan wat hulle voordoen as apostels van Messias.                                           Lees verder: MisleidingSedertGenesis

 

 

One thought on “Ina van Niekerk

Leave a Reply