Die Vasgestelde Tye van God

In Levitikus 23 word die vasgestelde tye (feestye) van יהוה beskryf. Die doel van hierdie studie is om hierdie vasgestelde tye te ondersoek ten einde die geestelike betekenis daarvan te verstaan, asook hoe dit op elkeen wat bely dat Yeshua dié Gesalfde Een is, steeds van toepassing is. Beide Purim en Hanukkah is feeste wat wel in die bladsye van die Skrifte gevind word, maar is egter nie deel van die vasgestelde tye van יהוה soos ondermeer in Levitikus 23 opgeteken is nie. Dit word wel in Deel 12 en 13 onderskeidelik bespreek.. In Deel 14 en 15 sal die misleiding van Paasfees (Easter) en Kersfees onderskeidelik ook bespreek word..

Deel 1: Waarom ‘n Studie van die Vasgestelde Tye?

Die doel van die studie van die vasgestelde tye (feestye) van God is veral om die geestelike betekenis daarvan te verstaan, asook hoe dit op elkeen wat bely dat Yeshua dié Gesalfde Een is, steeds van toepassing is. Die feestye van יהוה is ‘n heenwysing na Yeshua en van God se totale Raadsplan van herstel tot soos wat dit was voor die sondeval. Lees verder: StudieFeeste.1WaaromStudie

Deel 2: Pesag

Pesag is die fondament waarop die ander ses vasfestelde tye gebou word. Dit is die begin van יהוה se plan van sondevergifnis, versoening met Hom en die herstel van Sy Skepping tot soos wat dit was voor die sondeval. Pesag is die hart van die jaarlikse afsprake wat יהוה met Sy kinders het. Lees verder:
StudieFeeste.2Pesag

Eenvoudige Pesachviering

Hierdie is slegs ‘n gids tot ‘n betekenisvolle samesyn tydens Pesag. Terwyl die Jode en sommige ander kulture baie fieterjasies, gebruike en tierlantyntjies het, wil ons probeer om hierdie so na as moontlik aan Skrif en so eenvoudig moontlik te hou. Lees verder: eenvoudige pesachviering_v2

Deel 3: Fees van Ongesuurde Brood

Met Pesag gedenk ons dit wat יהוה ons Vader in Yeshua vir ons gedoen het, naamlik ons bevryding van die slawejuk van sonde. Ons gedenk ons sondevergifnis deur vertroue in die geslagde Lam van God wat ons sondeskuld uitgedelg het. Die Fees van Ongesuurde Brood, wat die dag na die Pesag begin en vir sewe dae duur, is die logiese uitvloeisel van die Pesag, naamlik ‘n tydperk van selfondersoek om van die heerskappy van alle sonde bevry te word. Lees verder: StudieFeeste.3OngesuurdeBrood

Deel 4: Die Waaioffer (Eerstelingsgerf)

Volgens Lev. 23:11 moet hierdie fees gehou word op die dag na die Shabbat in die week waarin Pasga gevier word. Die Waaioffer is die sinnebeeld van die lewe as ‘n nuwe mens in Yeshua – ‘n lewe van toewyding waar elkeen sy beste in en deur Yeshua aan Vader offer. Die opstanding van Yeshua as dié Gesalfde Een, is die vervulling van die Waaioffer – die eerste van יהוה se oes wat deur die onverdiende guns in Yeshua ingesamel word. Lees verder:
StudieFeeste.4Waaioffer

Deel 5: Die Tel van die Omer

Vanaf die dag wat Yisra’el die Waaioffer gebring het, moes hulle 50 dae tel en dan sou die volgende vasgestelde tyd en afspraak met יהוה plaasvind, naamlik Shavuot. Daar is egter meningsverskil oor wanneer die tel van die Omer moet begin. Lees verder: StudieFeeste.5TelOmer

Deel 6: Shavu’ot

Shavu’ot beteken weke en daarom is hierdie feestyd ook bekend as die Fees van Weke (Eks. 34:22). Die ooreenkoms tussen Shavu’ot by Sinai en die gebeure tydens Shavu’ot in Yerushalayim toe die Afgesonderde Gees uitgestort is, sal bespreek word. Lees verder: StudieFeeste.6Shavu’ot

Deel 7: Teshuva

יהוה se laaste afsprake in die jaarlikse siklus van vasgestelde tye word vooraf gegaan deur ‘n tydperk bekend as Teshuvah wat terugkeer beteken. Dit is om terug te keer na Torah, naamlik na God se liefdevolle onderrig vir ‘n lewe as geregverdigde in Yeshua dié Gesalfde Een. Dit is om met berou en verootmoediging terug te keer nadat selfondersoek gedoen is van jou geestelike welstand. Volgens die Joodse kalender is die aanvang van Teshuvah altyd op die eerste dag van die sesde maand (Elul) en eindig op Yom Kippur (die Dag van Toedekking) – ‘n tydperk van 40 dae. Lees verder:
StudieFeeste.7Teshuva

Deel 8: Yom Teruah (Fees van Shofar)

Yom Teruah is die eerste van die laaste drie jaarlikse afsprake van God met Sy kinders, naamlik Yom Teruah (Fees van Shofar), Yom Kippur (Dag van Toedekking) en Sukkot die Loofhutte Fees), staan gesamentlik bekend as Sukkot (die Loofhuttefees). Hierdie drie feeste is ‘n heenwysing na Yeshua se wederkoms. Yom Teruah is ‘n spesiale Shabbat en moet as rusdag gevier word waar geen werk verrig mag word nie. Dit is ‘n gedenkdag deur basuingeklank, naamlik die blaas van die shofar.Lees verder: (Word hersien)

Deel 9: Yom Kippur (Dag van Toedekking)

Yom Kippur ( Dag van Toedekking), word op die tiende dag van die sewende maand (Tishri) gedenk. Yom beteken dag en Kippur beteken versoening en toedekking wat dus vergifnis, kwytskelding en oorsien van sonde beteken. Lees verder: (Word hersien)

Deel 10: Sukkot (Fees van Tabernakels)

Die laaste van die sewe jaarlikse afsprake wat God met die mens het, is Sukkot (Loofhuttefees). Vir ons as gelowiges in Messias Yeshua is Sukkot die profetiese heenwysing na die Duisendjaar Vrederyk, ook bekend as die Millennium Lees Verder: (Word hersien)

Deel 11: Sh’mini Atzeret – die Agste Dag

Die Hebreeus vir die Agste Dag is Shemini Atzeret en die letterlike betekenis is die samesyn (byeenkoms) op die agste dag. Die getal agt is ook simbolies van ’n “nuwe begin”. Volgens oorlewering is hierdie dag ook bekend as Simchat Torah wat die verheuging (blydskap) in en van die Torah beteken. Shemini Atzeret kan ook beskou word as die “afsluitingsfunksie” van die jaarlikse siklus van God se vasgestelde tye, asook die afsluiting van die siklus van die weeklikse Torah Skriflesings. Lees verder: (Word hersien)

Deel 12: Purim

Beide Hanukkah en Purim is geskiedkundige gebeure waar Yisra’el uitwissing in die gesig gestaar het, maar deur יהוה op ‘n bonatuurlike wyse gered was. Dit opsigself is rede om hierdie gebeure op gepaste wyse in herinnering te roep, maar nie as deel van die feestye van יהוה nie. Lees verder:
StudieFeeste.12Purim

Deel 13: Hanukkah

Aangesien Hanukkah nie een van יהוה se vasgestelde tye volgens Levitikus 23 is nie, is dit nodig om oor die viering van hierdie fees te besin! Die feit dat Hanukkah nie Torah gefundeer is nie, naamlik nie deel is van die onderrig en instruksies van die eerste vyf boeke van die Skrifte nie, is rede vir die vraag of hierdie fees hoegenaamd gevier behoort te word? Lees verder: StudieFeeste.13Hanukkah

AFGODSFEESTE.

Hierdie is feeste wat deur die Christendom gevier word, maar die oorsprong is te vinde in afgodery!

Deel 14: Die Paasfees (Easter) Misleiding

Het jy jouself al gevra: Wat het hasies, gekleurde eiers en hot cross buns met Paasfees te doen? Waar kom hierdie gebruike en simbole egter vandaan? Is hierdie dinge deel van die gepaste wyse om die folterdood en opstanding van Yeshua Messias te gedenk? Is dit regtig so onskuldig soos dit lyk? Het jy al hieroor gewonder? Is Pesag (Paasfees; Pasga; Passover) en Easter name vir dieselfde fees met dieselfde betekenis? Lees verder: StudieFeeste.14PaasfeesMisleiding

Deel 14.1: Op watter dag is Yeshua (Jesus) gekruisig?

Miljoene Protestante en Katolieke glo dat Yeshua, dié Gesalfde Een, op `n Vrydag (Goeie Vrydag) gekruisig was en op Sondag (Opstanding Sondag; Paassondag) uit die dood opgestaan het. Vir bykans 2 millennia vier die Christendom Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Is dit egter feitelik korrek? Kan dit aan die hand van die Skrifte (Bybel) bewys word? Lees verder: StudieFeeste.14.1WatterDagKruisiging

Deel 15: Die Misleiding van Kersfees

Is Kersfees regtig `n Christenfees? Bring ons eer aan Yeshua Messias deur die viering van Kersfees? Min Christene het nog ooit die moeite gedoen om die antwoord op hierdie vrae te kry. Talle mense het groot geword met die herdenking van die 25 Desember as die geboortedag van Yeshua en aanvaar dat dit volgens die Bybel korrek is en derhalwe God se goedkeuring het. Wat is egter die waarheid? Lees verder: StudieFeeste.15KersMisleiding